آزموده های مادر ترزا

مردم، اغلب، نامعقول و غیر منطقی و خودخواه هستند؛ باری، آنها را ببخش
اگر مهربان باشی، مردم تو را به خودخواهی و داشتن اغراض پنهانی متهم می کنند؛ باری، همچنان مهربان باش
اگر آدم موافق باشی، دوستانی غیر صادق و دشمنانی صادق به دست خواهی آورد؛ باری، از موفقیت دست برندار
اگر صادق و صمیمی باشی، مردم تو را فریب خواهند داد؛ باری، همچنان صادق و صمیمی باش
آنچه سالها صرف سازندگی آن می کنی دیگران در یک شب از بین می برند؛ باری باز هم سازنده باش
اگر شادی و آرامش داشته باشی، بعضی ها به تو رشک خواهند برد؛ باری، شاد باش
کارهای خوبی را که امروز انجام می دهی، اغلب فراموش خواهد شد؛ باری کارهای خوب انجام بده
بهترین چیزها را که داری ببخش، شاید که کافی نباشد؛ باری، بهترین را ببخش
در یک کلام، همه اینها بین تو و خدای توست؛ باری، هرگز بین تو و دیگران نبوده است.

/ 2 نظر / 2 بازدید
مهاجر

همیشه با خدا معامله کنید که خدا بهترین خریدار است