داستان شيطان و دوشيزه پريم

سال ها پیش زاهدی که بعدها به نامساون قدیس معروف شد

دریکی از غارهای این منطقه زندگی میکرد . در آن دوره ویسکوز فقط یک قصبه مرزی بود که

اهالی اش راهزنان گریزان از عدالت ،قاچاقچی ها ، روسپی ها ، ماجرا جویانی که در جست و جوی

همدست به این جا می آمدند و قاتلانیبودند که بین دو جنایت این جا استبراحت می کردند

شریرترین آنها مرد عربی به نام آحاببود که دهکده و حواشی آن را تحت سلطه داشت و

مالیات های گزافی بر کشاورزانیتحمیلی می کرد که هنوز اصرارداشتند شرافت مندانه زندگی کنند

یک روز ساون از غارش پایین آمد بهخانه آحاب رفت و از از خواست برای گذراندن شب جایی به او

بدهد آحاب خندیدو گفت

نمی دانی من قاتل ام ؟ که تاکنون سرآرم های زیادی را در زمن هام بریده ام ؟که زندگی تو برای من هیچ ارزشی ندارد؟

ساون پاسخ داد

می دانم اما از زندگی در آن غار خستهشده ام دلم می خواهد دست کم یک شب این جا بخوابم

آحاب از شهرت قدیس خبر داشت که کم تراز خودش نبود و این آزارش می داد

چون دوست نداشت ببیند عظمتش با آدمیاین قدر ضعیف تقسیم می شود

برای همین تصمیم گرفت همان شب او رابکشد تا به همه نشان بدهد تنها مالک حقیقی آنجاکیست

کمی گپ زدند . آحاب تحت تاثیر صحبتهای قدیس قرار گرفت اما مردی بی ایمان بود و

دیگر هیچ اعتقادی به نیکی نداشت

جایی برای خواب به ساون نشان دار وبدخواهانه به تیز کردن چاقوش پرداخت

ساون پس از این که چند لحظه او راتماشا کرد چشم هاش را بست و خوابید

آحاب تمام شب چاقوش را تیز کرد

صبح وقتی ساون بیدار شد اورا اشکریزان کنار خود دید

آحاب گفت : نه از من ترسیدی و نهدرباره ام قضاوت کردی اولین بار بود که کسی شب را کنار من

گذراند و به من اعتماد کرد اعتمادکرد که می توانم انسان خوبی باشم و به نیازمندان پناه بدهم

تو باور کردی که من می توانم شرافتمندانه رفتار کنم پس من هم چنین کردم

می گویند آنها پیش از خواب کمی با همگپ زدند هر چند از همان لحظه ورود ساون قدیس به خانه

آحاب ، آحاب شروع  کرده بود به تیزکردن خنجرش . از آن جا که مطمئن بود جهان بازتابی از

خودش است ، تصمیم گرفت او را بهمبارزه بطلبد و پرسید

اگر امروز زیباترین روسپی شهر به اینجا میاید ، می توانی تصور کنی که زیبا و اغواگر نیست

قدیس جواب داد : نه . اما می توانمخودم را مهار کنم

آحاب دوباره پرسید : و اگر به توپیشنهاد کنم مقدار زیادی سکه طلا بگیری و در ازایش کوه را ترک

کنی و به ما ملحق بشوی می توانیطلاها را مشتی سنگریزه ببینی ؟

قدیس گفت : نه . اما می توانم خودمرا مهار کنم

آحاب دوباره پرسید : اگر دو برادرسراغت بیایند ، یکی از تو متنفر باشد و دیگری تو را یک

قدیس بداند ، می توانی هر دو را بهیک چشم نگاه کنی ؟

قدیس پاسخ داد:هر چند رنج می برم امامی توانم خودمرا مهار کنم و با هر دو یک طور رفتار کنم

می گویند این گفتگو مهم ترین عاملی بود که باعث شد آحاب ایمان بیاورد

برگرفته شده از کتاب شیطان و دوشیزهپریم

نویسنده : پائولو کوئلیو

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهاجر

خیلی خوب بود شما باید خیلی مطالعه داشته باشیدکه تونستید این همه مطلب زیبا رو جمع اوری کنید خوش به حالتون