سخنی از دکتر علی شریعتی

دموکراسی می گوید :
رفیق، حرفت را خودت بزن، نانت را من می خورم


مارکسیسم می گوید:
رفیق، نانت را خودت بخور، حرفت را من می زنم .


فاشیسم می گوید:
رفیق، نانت را من می خورم، حرفت را هم من می زنم و تو فقط برای من کف بزن.


اسلام حقیقی می گوید :
« نانت را خودت بخور، حرفت را هم خودت بزن و من فقط برای اینم که تو به این حق برسی. »

اسلام دروغین می گوید:
تو نانت را بیاور به ما بده و ما قسمتی از آن را جلوی تو می اندازیم، و حرف بزن، امّا آن حرفی را که ما می گوییم
.

دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 54 بازدید