سرزمینی بود که همه ی مردمش دزد بودند

سرزمینی بود که همه ی  مردمش دزد بودند.  

 شب ها هر کسی شاکلید و چراغ دستی دزدانه اش را بر می داشت و می رفت به دزدی خانه ی  همسایه اش. در سپیده ی  سحر باز می گشت، به این انتظار که خانه ی خودش هم غارت شده باشد. و چنینبودکه رابطه یهمهبا هم خوببودو کسی هم از قاعدهنافرمانی نمی کرد. این از آن می دزدید و آن از دیگری و همین طور تا آخر و آخری هماز اولی. خرید و فروش در آن سرزمین کلاهبرداری بود، هم فروشنده و هم خریدارسر هم کلاه می گذاشتند. دولت، سازمان جنایتکارانیبودکه مردم را غارت می کرد ومردم هم فکری نداشتند جز کلاه گذاشتن سر دولت. چنینبودکه زندگی بی هیچ کم وکاستی جریان داشت و غنی و فقیری وجود نداشت. ناگهان ـ کسی نمی داند چگونه ـ در آنسرزمین آدم درستی پیدا شد. شب ها به جای برداشتن کیسه و چراغ دستی و بیرون زدن از خانه، در خانه می ماند تا سیگار بکشد و رمان بخواند . دزدها می آمدند و می دیدندچراغ روشن است و راهشان را می گرفتند و می رفتند. زمان می گذشت. باید برای او روشن میشد که مختار است زندگی اش را بکند و چیزی ندزدد، اما این دلیل نمی شود چوب لای چرخ دیگران بگذارد. به ازای هر شبی که او در خانه می ماند، خانواده ای در صبح فردا نانیبر سفره نداشت.  مرد خوب در برابر این دلیل، پاسخی نداشت. شب ها از خانه بیرون می زد و سحر به خانه بر می گشت، اما به دزدی نمی رفت. آدم درستی بود و کاریش نمی شد کرد. میرفت و روی پُل می ایستاد و بر گذر آب در زیر آن می نگریست. باز می گشت و می دید که خانه اش غارت شده است. یک هفته نگذشت که مرد خوب در خانه ی خالی اش نشستهبود، بی غذا و پشیزی پول. امااین را بگوئیم که گناه از خودشبود . رفتار او قواعد جامعه رابه هم ریختهبود . می گذاشتکه از او بدزدند و خود چیزی نمی دزدید. در این صورت همیشه کسیبودکه سپیده ی سحر به خانهمی آمد و خانه اش را دست نخورده می یافت. خانه ای که مرد خوب باید غارتش می کرد  . چنین شد که آنانی که غارت نشده بودند، پس از زمانی ثروت اندوختند و دیگر حال و حوصله ی به دزدی رفتن را نداشتند و از سوی دیگر آنانی که برای دزدی به خانه ی مرد خوب می آمدند، چیزی نمی یافتند و فقیر تر می شدند. در اینزمان ثروتمند ها نیز عادت کردند که شبانه به روی پل بروند و گذر آب را در زیر آنتماشا کنند. و این کار جامعه را بی بند و بست تر کرد، زیرا خیلی ها غنی و خیلی ها فقیر شدند. حالا برای غنی ها روشن شده بودکه اگر شب ها به روی پلبروند، فقیر خواهند شد. فکری به سرشان زد: بگذار به فقیر ها پول بدهیم تا برای مابه دزدی بروند. قرار داد ها تنظیم شد، دستمزد و درصد تعیین شد. و البتهدزدـ که همیشهدزدخواهد ماند ـ می کوشد تاکلاهبرداری کند. اما مثل پیش غنی ها غنی تر و فقیر ها فقیر تر شدند. بعضی از غنی هاآنقدر غنی شدند که دیگر نیاز نداشتند دزدی کنند یا بگذارند کسی برایشان بدزدد تا ثروتمند باقی بمانند. اما همین که دست از دزدی بر می داشتند، فقیر می شدند، زیرا فقیران از آنان می دزدیدند. بعد شروع کردند به پول دادن به فقیر تر ها تا ازثروتشان در برابر فقیر ها نگهبانی کنند. پلیس به وجود آمد و زندان را ساختند. وچنینبودکه چند سالی پساز ظهور مرد خوب، دیگر حرفی از دزدیدن و دزدیده شدن در میان نبود، بلکه تنها از فقیر و غنی سخن گفته می شد. در حالیکه همهشان هنوزدزدبودند. مرد خوب، نمونه ا ی منحصر به فرد بودو خیلیزود از گرسنگی در گذشت. نویسنده: ایتالو کالوینوبرگردان به فارسی: حجت خسروی از گاهنامهء مکث ـ شماره ششم ـ تابستان 1376

/ 0 نظر / 3 بازدید