نتیجه ای که میگیریم

شرلوک هلمز، کارآگاهمعروف، و معاونش واتسون رفته بودند صحرانوردی و شب همچادری زدند و زیر آنخوابیدند. نیمه های شب هلمزبیدار شد و آسمان را نگریست. بعد واتسون را بیدار کرد وگفت: "نگاهی به بالا بینداز وبه من بگو چه می بینی؟" واتسون گفت:"میلیون ها ستارهمی بینم".هلمز گفت: "چه نتیجه ای می گیری؟". واتسون گفت: "از لحاظ روحانی نتیجه میگیرم که خداوندبزرگ است و ما چقدر در این دنیا حقیریم. از لحاظ ستاره شناسی نتیجهمی گیرم که زهره در برج مشتری ست، پس باید اوایل تابستانباشد. از لحاظ فیزیکینتیجه می گیرم کهمریخ در محاذات قطب است، پس باید ساعت حدود سه نیمه شب باشد". شرلوک هلمز قدریفکر کرد و گفت: "واتسون! تو احمقی بیش نیستی! نتیجه ی اول و مهمی که باید بگیری ایناست که چادر ما را دزدیده اند.

/ 3 نظر / 2 بازدید
وحید

اول اینکه سلام دوم اینکه جالب بود. گاهی وقت ها ساده ترین چیزها را نمی بینیم یا دقت نمی کنیم. سوم اینکه شاید باید تیتر بهتری برای این نوشته پیدا می کردید!

سحر

[قهقهه]

سحر

نتیجه ای که میگیریم ابنکه اصلا دقت نداریم من که نفهمیدم[زبان] خیلی قشنگ بود [گل][گل][گل] عنوانی که انتخاب کردید هم بهش می یاد[لبخند]