"سنگي که طاقت ضربه هاي تيشه را ندارد، تنديسي زيبا نخواهد شد. از زخم تيشه خسته نشو، که وجودت شايسته تنديسي زيباست."

/ 0 نظر / 2 بازدید