جای دسته گلی که فردا بر قبرم نثار می کنی ……….امروز با شاخه گلی کوچک یادم کن به جای سیل اشک که فردا بر مزارم می ریزی ……….امروز با تبسمی شادم کن به جای آن متن های تسلیت گونه که فردا در روزنامه ها برایم می نویسی ….. امروز با پیام کوچکی خوشحالم کن من امروز به تو نیاز دارم نه فردا………

/ 1 نظر / 2 بازدید