کجا مي روي اي دوست اندکي صبر بکن ، صبر کن عشق زمين گير شود بعد برو ، يا دل از ديدن تو سير شود بعد برو،به کجا مي روي اي کبوتر خسته من صبر کن ،صبر کن آسمان پاي پرت پير شود بعد برو ،خواب ديده بودي سواري مي رسد از دور صبر کن خواب تو تعبير شود بعد برو ....صبر کن عشق به زنجير شود بعد برو

/ 0 نظر / 2 بازدید