عشق حقيقي

 آنكه به خود عشق مي ورزد ، نخستين گام را به سوي عشق حقيقي برداشته است . درست به آن مي ماند كه تكه سنگي را در درياچه اي آرام بيندازي ، نخست دايره هايي پيرامون تكه سنگ ايجاد مي شوند كه بسيار به سنگ نزديكند و اين طبيعي است در چه جاي ديگري مي توانند بوجود آيند ؟ سپس اين دايره ها بسط مي يابند و به دورترين ساحل مي رسند

/ 0 نظر / 2 بازدید