پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

سال نو مبارک

خداوندا در اینسالیکه درپیشاست نمی دانمچهتقدیری مرافرموده ای؛لیکن درآغازطلوعروشنسالی؛کهمیآید کمک کنتارهاسازمزخود من کوله بار یکهزارو سیصدوهشتاد و هشتافسوس هزار وسیصدوهشتادو ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید