خدا هست

مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت

در بین کار گفتگوی جالبی بین آنها در گرفت

آنها در رابطه به موضوعات و مطالب مختلف صحبتکردند

 

وقتی به موضوع ((خدا)) رسید

آرایشگر گفت : من باور نمیکنم خدا هم وجود داشتهباشد

مشتریپرسید :

 

چرا باور نمیکنی؟

آرایشگرجواب داد :

 

کافیست به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجودندارد

به من بگو اگر خدا وجود داشت این همه مریض میشدند؟

بچه های بی سرپرست پیدا میشد؟

اگر خدا وجود میداشت نباید درد و رنجی وجودداشت

نمیتوانم خدای مهربانی را تصور کنم که اجازه میداداین همه درد و رنج و جود داشته باشد

مشتری لحظه ای فکر کرد اما جوابی نداد. چون نمیخواستجر و بحث کند

آرایشگر کارش را تمام کرد و

مشتری از مغازه بیرون رفت

به محض اینکه از مغازه بیرون آمد

مردی را دید با موهای بلند و کثیف

و به هم تابیده و ریش اصلاح نکرده

ظاهرش کثیف و به هم ریخته بود

مشتری برگشت و دوباره وارد آرایشگاه شد

و به آرایشگر گفت :

میدانی چیست! به نظر من آرایشگر ها هم وجودندارند

آرایشگرگفت :

چرا چنین حرفی میزنی؟

من اینجا هستم. من آرایشگرم

همین الان موهای تو را کوتاه کردم

:مشتری بااعتراض گفت

نه. آرایشگرها وجود ندارند

چون اگر وجود داشتند. هیچکس مثل مردی که

بیرون است. با موهای بلند و کثیف و ریش اصلاح نکردهپیدا نمیشد

آرایشگر: نه بابا !  آرایشگرها  وجوددارند

 

موضوع این است که مردم به ما مراجعهنمیکنند

مشتری تائیدکرد: دقیقا نکته همین است

خدا هموجود دارد !

فقط مردم به او مراجعه نمیکنند و دنبالشنمیگردند

برای همین است که این همه درد و رنج در دنبا وجوددارد

/ 3 نظر / 2 بازدید
نیما

سلام وبلاگ خیلی باحالی داری. حاضر به تبادل لینک هستی ؟

محبوبه

مثل هميشه عاليست. من بهتون سر می زنم اما نوشته هاتون جايی واسه حرف نمی ذاره

نیما

من لینکت کردم حالا نوبت شماست.