سعي کن يک مشت آب را در دست بفشاري. خواهي ديد که بسرعت ناپديد مي شود. اما اگر به آرامي دست ات را در همان آب رها کني مي بيني که با تمام وجود آب را حس مي کني .

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
من

تو بچه سيد اکبری يا نه