انسان از منظر ریاضی

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره انسان پرسیدند:

جواب داد:

اگر انسان ها دارای "اخلاق" باشند پس مساوی هستند با عدد یک.

اگر دارای "زیبایی" هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم.

اگر "پول" هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم.

اگر دارای "اصل و نصب" هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم.

ولی اگر زمانی عدد یک (اخلاق) رفت چیزی به جز صفر باقی نمی ماند،

و صفر هم به تنهایی هیچ نیست،

پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 5 بازدید