عشق واقعی

زن وشوهر جواني سوار برموتورسيکلت در دل شب مي راندند.
انها از صميم قلب يکديگر را دوست داشتند.
زن جوان: يواشتر برو من مي ترسم!

 مرد جوان: نه ، اينجوري خيلي بهتره!

 زن جوان: خواهش مي کنم ، من خيلي ميترسم!

مردجوان: خوب، اما اول بايد بگي دوستم داري.

زن جوان: دوستت دارم ، حالامي شهيواشتر بروني.
مرد جوان: مرا محکم بگير .

زن جوان: خوب، حالا مي شه يواشتربروني؟

مرد جوان: باشه ، به شرط اين که کلاه کاسکت مرا برداري و روي سرت بذاري، آخهنمي تونم راحت برونم، اذيتم مي کنه.
روز بعد روزنامه ها نوشتند:
برخورديک موتورسيکلت با ساختماني حادثه افريد.در اين سانحه که بدليل بريدن ترمز موتورسيکلت رخ داد، يکي از دو سرنشين زنده ماند و ديگري در گذشت.
مرد جواناز خالي شدن ترمز اگاهي يافته بود پس بدون اين که زن جوان را مطلع کند با ترفنديکلاه کاسکت خود را بر سر او گذاشت و خواست براي اخرين بار دوستت دارم رااززبان او بشنود و خودش رفت تا او زنده بماند .

برگرفته از سایت کوچولو

/ 5 نظر / 2 بازدید
sh.kh

fekr konam rahaye behtari vojod dare! Bekhoss ke khodam ham motor daram!

محبوبه

چه داستان زيبايی و چه عشق زيبايی ....