عشق يعنی همين !

شاگرد از استادش پرسید: عشق چیست؟/>/>/>

استاد در جواب گفت:به گندم زار برو و پر خوشه ترین شاخه را بیاور.

اما هنگام عبور از گندم زار به یاد داشته باش که نمی توانی به عقب برگردی تا خوشه ای

 بچینی./>

شاگرد به گندم زار رفت و پس از مدتی طولانی برگشت.

استاد پرسید: چه اوردی؟

و شاگرد با حسرت جواب داد: هیچ!/>

هر چه جلوتر میرفتم خوشه های پر پشت تری می دیدم و به امید پیدا کردن

پر پشت ترین تا انتهای گندم زار رفتم.

استاد گفت: عشق یعنی همین!/>

شاگرد پرسید: پس ازدواج چیست؟/>

استاد گفت: به جنگل برو و بلند ترین درخت را بیاور.

اما به خاطر داشته باش که باز هم نمی تونی به عقب برگردی!!

شاگرد رفت و پس از مدت کوتاهی با درختی برگشت.

استاد از او ماجرا را پرسید و شاگرد در جواب گفت:

به جنگل رفتم و اولین درخت بلندی را که دیدم انتخاب کردم.

به سبب انکه ترسیدم اگر جلو بروم باز هم دست خالی برگردم.

استاد گفت: ازدواج یعنی همین!/>/>/>/>/>/>

/ 2 نظر / 2 بازدید
آزاده

و اما ازدواج!ازدواج واقعه ای است که یک حلقه را بر انگشت مرد مینشاند و دو حلقه را زير چشمان زن.

آزاده

و اما ازدواج! ازدواج واقعه ای است که يک حلقه را بر انگشت مرد مينشاند و دو حلقه را زير چشمان زن.