مراقب افکارت باش که گفتارت مي شود

مراقب گفتارت باش که رفتارت مي شود

مراقب رفتارت باش که عادتت مي شود

مراقب عادتت باش که شخصيتت مي شود

مراقب شخصيتت باش که سرنوشتت مي شود

/ 0 نظر / 2 بازدید