اگر بتها را واژگون كرده باشي كاري نكردهاي، وقتي واقعاْ شهامت خواهي داشت كه خوي بت پرستي را در درون خويش از ميان برداشته باشي. نيچه

/ 0 نظر / 2 بازدید