يك دوست معمولي هيچ گاه نمي تواند گريه تو ببينداما يك دوست واقعي شانه هايش از گريه تو تر خواهد شد

/ 0 نظر / 2 بازدید