گفتگو با شیطان

به شیطان گفتم لعنت بر شیطان .! لبخند زد .
پرسیدم : « چرامی خندی » .
پاسخ داد : « از حماقت تو خنده ام می گیرد»
پرسیدم : «مگر چه کرده ام؟»
گفت : «مرا لعنت می کنی در حالی که هیچ بدی در حق تو نکرده ام»
با تعجب پرسیدم : «پس چرا زمین می خورم؟!»
جواب داد : «نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده ای. نفس تو هنوز وحشی است؛ تو را زمین میزند.»
پرسیدم: «پس تو چه کاره ای؟»
پاسخ داد :
«هر وقت سواری آموختی، برای رم دادن اسب تو خواهم آمد؛ فعلاً برو سواری بیاموز»
/ 1 نظر / 19 بازدید
soda

سلام. سال نو مبارک. برایت روزهای شادی آرزومندم