می خواستم دنیاراتغییردهم

برسنگ قبرکشیشی چنین نوشته شده بود:آن هنگام که جوان بودم
وفارغ ازهمه چیزوتخیلم مرزومحدوده ای نمی شناخت درسرآرزوی
تغییردنیارامی پروراندم. بزرگتروخردمندترکه شدم دریافتم جهان
تغییرناپذیراست پس افق اندیشه ام رامحدودترکردم وبرآن شدم تا
تنهاکشورم راتغییردهم. امااین عملی نبود. پس ازسالهازندگی وتجربه
آخرین تلاش نومیدانه خودراصرف تغییرخانواده ام کردم اماافسوس
آن ها نیزکه نزدیک ترین کسان به من بودندتغییر نکردند. اکنون که
دربسترمرگ آرمیدهام به ناگاه حقیقتی رایافته ام .
تنها اگرخودم راتغییرداده بودم آن گاه نمونه ای می شدم برای اعضای
خانواده ام تا آنان نیز خودراتغییر دهند . با انگیزه و تشویق آنها چه بسا
که کشورم نیزاندکی اصلاح می شد. شاید می توانستم دنیاراهم تغییر بدهم!

/ 0 نظر / 2 بازدید