ز دنیا دل بریدن را بیاموز

گلم از خود رهیدن رابیاموز

به سر منزل رسیدن را بیاموز

 مجال تنگ و راهی دور درپیش

به پاهایت دویدن را بیاموز

زمین بی عشق خاکی سرد ومرده ست

به قلب خود تپیدن را بیاموز

جهان جولانگهی هموارهزیباست

به چشمت خوب دیدن را بیاموز

 بیاموز، آفریدندت توانا

توانا، آفریدن را بیاموز

جهان طعم شراب کهنهدارد

به لبهایت چشیدن را بیاموز

 تو اهل آسمانی ایزمینی

به بال خود پریدن را بیاموز

صدایت می کنند از عالمعشق

به گوش جان شنیدن را بیاموز

نسیمی باش و از بادبهاری

سحرگاهان وزیدن را بیاموز

تو ابر رحمتی ، گاهیفرو ریز

ز اشک خود چکیدن را بیاموز

گذارت گر ز راهی پر گلافتاد

به دست خود نچیدن را بیاموز

به عاشق غمزه و غممیفروشند

تو از اول خریدن را بیاموز

سبک همواره بار زندگینیست

به دوش خود کشیدن را بیاموز

کمانت می کند این بارسنگین

تو از اول خمیدن را بیاموز

 جهان از هر دو دارد ،شادی و غم

شکیب داغ دیدن را بیاموز

به دنیا دل سپردن نیستدشوار

ز دنیا دل بریدن را بیاموز

نیاسودن به دورانجوانی

به پایان آرمیدن را بیاموز

به جولان در سخن"سالک"مپرداز

دمی در خود خزیدن را بیاموز

/ 1 نظر / 2 بازدید