انسان با سه بوسه تکميل مي شود :

۱-بوسه مادر که با آن پا به عرصه خاکي مي گذاري.

۲- بوسه عشق که يک عمر با آن زندگي مي کني .

۳- بوسه خاک که با آن پا به عرصه ابديت مي گذاري.

/ 0 نظر / 2 بازدید