سال نو مبارک

خداوندا در اینسالیکه درپیشاست
نمی دانمچهتقدیری مرافرموده ای؛
لیکن
درآغازطلوعروشنسالی؛کهمی
آید
کمک کنتارهاسازمز
خود
من کوله بار یکهزارو سیصدوهشتاد و هشت
افسوس
هزار وسیصدوهشتادو هشت
اندوه
خدایامهربانم
کن
توچشمانمرابانورخود
بگشا
تولبخندرضایتراعطایم
کن
بفهمانزندگی
زیباست
خداوندا ؛ توراهسبزایمانرانشانم
ده
تونیکی پیشهام
فرما
که راه حقصبورانه
بپیمایم
وهرگز مننباشماز
زیانکاران
رفیقا ؛مهربانا؛عاشقم
فرما
مرا درشطپرمهرگذشتت؛شست وشویم
ده
توپاکمکن؛قرارم
ده
کریما ؛دستهای گرم و لبخندیعطایم
کن
تواینزدیک تر از منبه
من
اینکمرادریابپناهم
ده
عزیزا ؛ پاسدارحرمت هرلحظهام
فرما
توذکرتراعطایم
کن
که بایادتدلمآرامش
یابد
حبیباقدردانخوبیام
فرما
توگردانندهدل هاو
چشمانم
تو ای تدبیر برهرروز وهر
شامم
توچرخاننده احوالاین
دنیا
بگردان حالمنراسویآن حالی کهمی
دانی
تو آرامش عطایم
کن
تو ای آموزگارپاکخوبی
ها
توراه مهرورزیرانشانم
ده
بگیرایندست تنهای مرا دردست پر
مهرت
طبیبا ؛ ایکهنامتمرهم
دردم

/ 2 نظر / 5 بازدید
مریم شیرکوند

تبریک وتهنیت نوروز و سال نو همواره مستجاب بادا دعای تو سال خوبی داشته باشین

سودا

سال نو مبارک ای آشنا هر چند که خود را نیز نمی شناسم اما تو را آشنا خطاب می کنم