گفتم به گل زرد چرا مثل منی؟ افسرده و دلتنگ چرا رنگ منی ؟ من عاشق اویم که همبوی تو است ! تو عاشق کیستی که همرنگ منی؟

/ 0 نظر / 2 بازدید