داشتيم تو جاده ميرفتيم که چشمم افتاد به يه تابلو که روش نوشته بود :

 دوســت داشـــتن دل ميـــخواد نه دليـــل

/ 0 نظر / 2 بازدید