هیچ نفهم!

دست مزن! چشم ببستم دو دست راه مرو! چشم دو پایم شکست

حرف مزن! قطع نمودم سخن نطق مکن! چشم ببستم دهن

هیچ نفهم! این سخن عنوان مکن خواهش نا فهمی انسان مکن

لال شوم، کور شوم، کر شوم لیک محال است که من خر شوم

/ 2 نظر / 5 بازدید
آمد

اما یک عدمون که شاید من هم جزوشون باشم یک خر به تمام معنی می شیم گاهی اوقات