اهمیت نیروی انسانی

به مردم گفت دانشمند چینی

سخنهای مرا نیکو شمارید

 

اگر برنــامه یکسـاله داریــد

برنج اندر حیات خود بکارید

 

درخت میوه باید کاشت در باغ

اگر برنامه ده ساله دارید

 

اگر برنامه صد ساله است باید

به انسان ساختن همت گمارید

 

چو انسان تربیت کردید شاید

جهانی را به دست او سپارید 

   
/ 0 نظر / 10 بازدید