زیباترین قلب

250941.jpg

مرد جوانی وسط شهری ایستاده بود و ادعا می‌کرد که زیبا ترین قلب را در آنشهر دارد. جمعیت زیادی گرد آمدند.قلب او کاملا سالم بود و هیچ خدشه ای بر آن واردنشده بود. پس همه تصدیق کردند که قلب او به راستی زیباترین قلبی است که تا کنوندیده اند.
مرد جوان، در کمال افتخار با صدایی بلندتر به تعریف از قلب خودپرداخت. ناگهان پیر مردی جلوی جمعیت آمد و گفت: اما قلب تو به زیبایی قلب من نیست. مرد جوان و بقیه جمعیت به قلب پیر مرد نگاه کردند. قلب او با قدرت تمام می‌تپید،اما پر از زخم بود. قسمت‌هایی از قلب او برداشته شده و تکه‌هایی جایگزین آن شدهبود.
 اما آنها به درستی به درستی جاهای خالی را پر نکرده بودند و گوشه‌هایی دندانه
دندانه در قلب او دیده می‌شد. در بعضی نقاط شیار‌های عمیقی وجود داشت که هیچ تکه ایآنها را پر نکرده بود. مردم با نگاهی خیره به او می‌نگریستند. و با خود فکرمی‌کردند این پیر مرد چطور ادعا می‌کند که قلب زیبا تری دارد.

مرد جوان به قلبپیر مرد اشاره کرد و با خنده گفت: تو حتما شوخی می‌کنی... قلبت را با قلب من مقاسیهکن. قلب تو، تنها مشتی زخم و خراش و بریدگی است. پیر مرد گفت: درست است قلب تو سالمبه نظر می‌رسد، اما من هرگز قلبم را با قلب تو عوض نمی‌کنم. می‌دانی، هر کدام ازاین زخمها نشانگر انسانی است که من عشقم را به او داده ام، من بخشی از قلبم را جداکردم و به او بخشیده ام. گاهی او هم بخشی از قلب خود را به من داده که به جای آنتکه بخشیده شده قرار داده ام. اما چون این تکه‌ها مثل هم نبوده اند، گوشه‌هاییدندانه دندانه در قلبم دارم که برایم عزیزند، چرا که یاد آور عشق میان دو انسانهستند. بعضی‌ها از قلبم را به کسانی بخشیده ام.
 اما آنها چیزی از قلب خود به من
نداده اند. اینها همین شیارهایی عمیق هستند. گرچه دردآورند، اما یادآور عشقی هستندکه داشته ام امیدوارم که آنها هم روزی بازگردند و این شیار‌های عمیق را با تکه ایکه من در انتظارش بوده ام، پر کنند. حالا می‌بینی زیبایی واقعی چیست؟ مرد جوان بیهیچ سخنی ایستاد. در حالی که اشک از گونه‌هایش سرازیر بود، به سمت پیر مرد رفت. ازقلب جوان و سالم خود تکه ای بیرون آورد و با دستهای لرزان به پیر مرد تقدیمکرد.

پیر مرد آن راگرفت و در قلبش جای داد و بخشی از قلب پیر و زخمی‌خود را جای زخم مرد جوان گذاشت. مرد جوان به قلبش نگاه کرد، دیگر سالم نبود، اما از همیشه زیباتر بود. عشق از قلبپیر مرد به قلب او نفوذ کرده بود.
/ 1 نظر / 2 بازدید
محبوبه

اگه ما آدما یه ذره خودمون رو به جای دیگری می گذاشتیم، هيچ موقع قلب همديگه رو نمي شكستيم . قلبتون سرشار از زيبايي و نور [لبخند]