چند نکته مفید

چنان زندگی کن که وقتی فرزندانت در مورد عدالت،توجه و راستی فکرمیکنند به یاد تو بیفتند.

همه لباسهایی را که در طول سه سال گذشتهنپوشیده ای به مستمندانببخش.

شجاع باش و حتی اگر شجاع نیستی به آن تظاهر کن، هیچکس نمیتواندتفاوتی بین آنها قایل شود .

شوخی کن و لطیفه بگو اما برایسرگرمی و تفریح،نه برای آزار و اذیت دیگران .

هیچ گاه سالگرد ازدواجت رافراموش نکن .

در حد توان مالی و زمانی خود از یک موسسه خیریه حمایتکن .

به فرزندانت نشان بده که به آنان اعتماد داری .

شریک زندگیت را بادقت انتخاب کن زیرا 90 درصد خوشبختی تو به این تصمیم بستگی دارد .

از بکاربردن عبارتهای طعنه آمیز خودداری کن .

به خلوت فرزندان خود احترام بگذار و قبلاز ورود به اتاقشان در بزن .

گوش دادن را بیاموز گاهی اوقات فرصتها بسیارآهسته در میزنند .

هیچ گاه به مقدسات بی حرمتی نکن .

اجازه نده تلفن درلحظات مهم زندگیت خللی ایجاد کند. اگر تلفنی وجود دارد فقط برای آسایش و راحتیتوست .

برنده و بازنده خوبی باش .

هنگامی که خستگی و افسردگی را درصورت کسی میبینی هرگز آنرا به زبان نیاور .

در خلوت انتقاد کن .

هیچ گاهتحت تاثیر نخستین برخورد خام نشو .

برای پیروزی در جنگ اصلی، شکست در نبردهایکوچک را مشتاقانه بپذیر .

به قولت پایبند باش .

/ 0 نظر / 2 بازدید