داستان زندگي

گذشته کتابي است که بايد بارها خواند واز ان تجربه اموخت اينده کتابي است که اکنون توسط تو نوشته مي شو دبکوش تا انچه را مي نگاري بعد ازخواندنش لذت ببري..

/ 2 نظر / 2 بازدید
روح شرور

انچه بگذشت همه قصه دلتنگی بود حیف از عمری که در اندیشه این قصه گذشت تا بی روحی دیگه