سکوت مي کنم امشب به ياد چشمانت و از نگاه دقايق دوباره دلتنگم در اين هواي غريبه در اين دقايق سرد اسير هق هق تلخي بدون آهنگم در اين شبي که نفسهاي بي ترانه من غبار بغض سياهي به سينه مي گيرد نگاه خسته من با ترانه اي غمگين براي غربت چشمت دوباره مي ميرد تو را به جان شقايق تو را به جان نسيم مرا از اين شب مبهم بيا رهايي ده مرا به غربت چشمت مرا به جنس دلت مرا به عشق شقايق تو آشنايي ده درون سينه ام امشب هوا چه بارانيست

/ 0 نظر / 2 بازدید