انديشيدن به پايان هر چيز شيريني حضورش را تلخ مي کند...بگذار پايان تو را غافلگير کند درست مانند آغاز

/ 0 نظر / 2 بازدید