آموخته ام که

آموخته ام که :  همیشه کسی هست که به ما احتیاج دارد.

آموخته ام که :  هیچ وقت هیچ وقت قضاوت نکنم.

آموخته ام که :  انسان های بزرگ هم اشتباه می کنند.

آموخته ام که :  همیشه همیشه بخندم.

آموخته ام که :  هرگز نگذارم کسی عصبانیتم را ببیند.

آموخته ام که :  به انسان ها مانند سکوی پرتاب نگاه نکنم.

آموخته ام که :  هرگاه که ترسیده ام ، شکست خورده ام.

آموخته ام که :  غرور انسان ها را هرگز نشکنم.

آموخته ام که :  هرگز وابسته کسی نباشم.

آموخته ام که :  زمان زیادی نیاز است تا من به آن شخصی تبدیل شوم که آرزویش را دارم .

آموخته ام که :   یا تو رفتارت را کنترل می کنی یا رفتار تو را کنترل می کنند .

آموخته ام که :   گاهی اوقات از کسانی که انتظار دارم در هنگام شکست مرا یاری کنند ، سخت ترین ضربه را خواهم خورد.

آموخته ام که :   گاهی اوقات حق دارم عصبانی شوم اما این حق را ندارم که ظالم و ستم کار باشم .

آموخته ام که :   زندگی را از طبیعت بیاموزم

چون بید متواضع باشم ، چون سرو ، راست قامت،  مثل صنوبر ، صبور ،مثل بلوط مقاوم ،مثل رود ، روان ،مثل خورشید با سخاوت و مثل ابر با کرامت باشم .

آموخته ام که :   اگر مایلم پیام عشق را بشنوم ، خود نیز بایستی آن را ارسال کنم ....

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهاجر

سلام کاش بتوانم از آموخته هایم استفاده کنم[گل]