عشق و گذر زمان

درجزیره ای زیبا تمام حواس زندگی می کردند . شادی -غم -غرور- عشقو ...
روزی خبررسید که به زودی جزیره به زیر آب خواهد رفت.
همهساکنین جزیره قایقهایشان را آماده وجزیره را ترک می کردند.
اما  عشق  می خواست تا آخرین لحظه بماند چون او عاشق جزیرهبود.
وقتیجزیره به زیر آب فرومی رفتعشقاز ثروت که با قایق باشکوهی جزیره را
ترک می کردکمک خواست و به او گفت:
"آیا میتوانم با تو همسفر شوم؟"
ثروتگفت:
"نه منمقدار زیادی طلا و نقره داخل قایقم دارم و دیگر جایی برای تو وجود ندارد.
پسعشقاز غرور که با یک کرجی زیبا راهی مکان امنی بود کمکخواست.
غرورگفت:
"نه نمیتوانم تو را با خود ببرم چون تمام بدنت خیس و کثیف شده و قایق زیبای مرا
کثیف خواهیکرد.
غم درنزدیکیعشقبود.
پسعشقبه او گفت:
"اجازهبده تا من با تو بیایم!
غم باصدای حزن آلود گفت:
"آهعشقمن خیلی ناراحت هستم.احتیاج دارم تا تنها باشم.
عشقاین بار سراغ شادی رفت و او را صدا زد.
اما اوآنقدر غرق شادی بود که صدای او را نشنید.
آب هرلحظه بالا و بالاتر می آمد وعشقدیگر ناامید شده بودکه ناگهان صدایی
سالخوردهگفت:
"بیاعشقتو را خواهم برد.
عشقآنقدر خوشحال شده بود که حتی فراموش کرد نام پیرمرد رابپرسد و سریع خود
را داخل قایقانداخت و جزیره را ترک کرد.
وقتی بهخشکی رسیدند پیرمرد به راه خود رفت وعشقتازه متوجه شدکسی که جانش
را نجات دادهبود چقدر بر گردنش حق دارد.
عشقنزد علم که مشغول حل مسئله ای روی شن های ساحل بود رفت واز او پرسید:
"آن پیرمرد که بود؟"
علم پاسخداد:
"زمان"
عشقبا تعجب پرسید:
"زمان؟چرا او به من کمک کرد؟"
علملبخند خردمندانه ای زد و گفت:
"زیرا تنها زمان قادر به درک عظمتعشقاست
/ 1 نظر / 2 بازدید
نیما

سلام وبلاگ جالب و زیبایی دارید حاضر به تبادل لینک هستید؟