گفتگو با خدا

خواب ديدم كه با خدا مصاحبه می كردم ...
خدا از من پرسيد: « دوست داری با من مصاحبه كنی ؟»
پاسخ دادم: « اگر شما وقت داشته باشيد »
لبخندی زد و پاسخ داد :
«
زمان من ابديت است... چه سؤالاتی در ذهن داری كهدوست داری از من بپرسی؟»
من سؤا ل كردم: « چه چيزی درآدمها شما را بيشتر متعجبمی كند؟ »
خدا جواب داد :
«
اينكه از دوران كودكی خود خسته می شوند و عجلهدارند كه زودتر بزرگ شوند... و دوباره آرزوی اين را دارند كه روزی بچه شوند »
«
اينكه سلامتی خود را به خاطر بدست آوردن پول از دست می دهند و سپس پول خود را خرجمی كنند تا سلامتی از دست رفته را دوباره باز يابند »
«
اينكه با نگرانی بهآينده فكر می كنند و حال خود را فراموش می كنند به گونه ای كه نه در حال و نه درآينده زندگی می كنند »
«
اينكه به گونه ای زندگی می كنند كه گويی هرگز نخواهندمرد و به گونه ای می ميرند كه گويی هرگز نزيسته اند »
دست خدا دست مرا در برگرفت و مدتی به سكوت گذشت....
سپس من سؤال كردم :
«
به عنوان پرودگار، دوستداری كه بندگانت چه درسهايی در زندگی بياموزند ؟ »
خدا پاسخ داد :
«
اينكهياد بگيرند نمی توانند كسی را وادار كنند تا بدانها عشق بورزد. تنها كاری كه میتوانند انجام دهند اين است كه اجازه دهند خود مورد عشق ورزيدن واقع شوند »
«
اينكه ياد بگيرند كه خوب نيست خودشان را با ديگران مقايسه كنند »
«
اينكه بخششرا با تمرين بخشيدن ياد بگيرند»
«
اينكه رنجش خاطر عزيزانشان تنها چند لحظهزمان می برد ولی ممكن است ساليان سال زمان لازم باشد تا اين زخمها التيام يابند»
«
ياد بگيرند كه فرد غنی كسی نيست كه بيشترين ها را دارد بلكه كسی است كهنيازمند كمترين ها است »
«
اينكه ياد بگيرند كسانی هستند كه آنها را مشتاقانهدوست دارند اما هنوز نمی دانند كه چگونه احساساتشان را بيان كنند يا نشان دهند »
«
اينكه ياد بگيرند دو نفر می توانند به يك چيز نگاه كنند و آن را متفاوتببينند »
«
اينكه ياد بگيرند كافی نيست همديگر را ببخشند بلكه بايد خود را نيزببخشند »
باافتادگی خطاب به خدا گفتم:
«
از وقتی كه به من داديد سپاسگذارم »
و افزودم: « چيز ديگری هم هست كه دوست داشته باشيد آنها بدانند ؟ »
خدالبخندی زد و گفت :
«
فقط اينكه بدانند من اينجا هستم »
«
هميشه ... »

/ 2 نظر / 2 بازدید
طارق

عجب مطلبي بود! اگر از من بپرسي كه چي مي دوني، فقط مي تونم بگم خيلي چيزاست كه نمي دونم. --------------------------------- يكي گفته: رودخانه به دريا مي رود و دريا به آسمان، و آسمان چه ها كه نيست. و آن پايان ناداني و ناتواني و نبودن است. تا حالا به آسمان و ستاره هاش خيره شدي؟ اونم از نوع دنباله دارش! اگه مي خواي بيا با هم بدونيم.

محبوبه

بازم يکی از داستان های زيباتون رو گذاشتم واسه پست وبلاگم. ممنون