ملاقات

ظهر یک روز سرد زمستانی، وقتی امیلی به خانهبرگشت، پشت در پاکت نامه ای را دید که نه تمبری داشت و نه مهر اداره پست روی آنبود. فقط نام و آدرسش روی پاکت نوشته شده بود. او با تعجب پاکت را باز کرد و نامه یداخل آن را خواند:

«
امیلی عزیز،

عصر امروز به خانه تو می آیم تاتو را ملاقات کنم.

با عشق، خدا»

امیلی همان طور که با دست هایلرزان نامه را روی میز می گذاشت، با خود فکـر کرد که چـرا خـدا مـی خواهد او راملاقات کند؟ او که آدم مهمی نبود. در همین فکرها بود که ناگهان کابینت خالیآشپزخانه را به یاد آورد و با خود گفت:« من، که چیزی برای پذیرایی ندارم!» پس نگاهیبه کیف پولش انداخت. او فقط 5 دلار و 40 سنت داشت. با این حال به سمت فروشگاه رفت ویک قرص نان فرانسوی و دو بطری شیر خرید. وقتی از فروشگاه بیرون آمد، برف به شدت درحال بارش بود و او عجله داشت تا زود به خانه برسد و عصرانه را حاضر کند. در راهبرگشت، زن و مـرد فقیـری را دیـد که از سـرمـا مـی لرزیدند. مرد فقیر به امیلیگفت:« خانم، ما خانه و پولی نداریم. بسیار سردمان است و گرسنه هستیم. آیا امکاندارد به ما کمکی کنید؟»

امیلی جواب داد:« متاسفم، من دیگر پولی ندارم و ایننان ها را هم برای مهمانم خریده ام

مرد گفت:« بسیار خوب خانم، متشکرم» وبعد دستش را روی شانه همسرش گذاشت و به حرکت ادامه دادند.

همان طور که مردو زن فقیر در حال دور شدن بودند، امیلی درد شدیدی را در قلبش احساس کرد. به سرعتدنبال آنها دوید: « آقا، خانم، خواهش می کنم صبر کنید.» وقتی امیلی به زن و مردفقیر رسید، سبد غذا را به آنها داد و بعد کتش را درآورد و روی شانه های زن انداخت.

مرد از او تشکر کرد و برایش دعا کرد. وقتی امیلی به خانه رسید، یک لحظـهناراحت شـد چون خـدا می خواست به ملاقاتش بیاید و او دیگر چیزی برای پذیرایی از خدانداشت. همـان طور که در را بـاز می کرد، پاکت نامه دیگری را روی زمین دید. نامه رابرداشت و باز کرد:

«
امیلی عزیز،

از پذیرایی خوب و کت زیبایتمتشکرم،

با عشق، خدا»

/ 2 نظر / 2 بازدید
آزاده

هر بار که به فطرت خود رجوع می کنیم در واقع خدا را میهمان خود کرده ایم.