چند جمله زیبا

یک یا حسین تا میر حسین

سالها با عشق عادت کرده ایم

تیر و ترکش را زیارت کرده ایم

جنگ را مردانه طی کردیم ما

دشمن غدار پی کردیم ما

عشق ما در بند و دنیائی نبود

سرسری و سست و رویائی نبود

سالها در کنج عزلت زیستیم

با وقار و با شرافت زیستیم

درصف قوم ستمگر نیستیم

اکبر خویشیم و اصغر نیستیم

هان اشارت گیر گوش هوشمند

زان همه نامردمی ها گیر پند

آمدم تا عقده ی دل واکنم

رعد و طوفان عشق را برپاکنم

آمدم تا بر سر پیمان خود

جان فدای زاده ی زهرا کنم

در دل طوفان خطرها کرده ایم

همره آتش سفرها کرده ایم

هان پندارید خاموشیم ما

هر کجا چون چشمه می جوشیم ما

شهر خونین را خدا آزاد کرد

ساز و کارش "موسوی" آباد کرد

هاشمی هم در کنار" موسوی"

عشق را در آن زمان بنیاد کرد

"موسوی" فرزند محبوب امام (ره)

مردسختی ها و روز انسجام

مرد جنگ و مرد خون و آتش است

سربلند از هر خس و خار و خش است

از تبار سام و ایل و آرش است

صادق و بی عیب و بی غل و غش است

تاکه فرمانی ز رهبر می شنید

"موسوی" پروانه سان پر می کشید

با ولی عمری وفاداری نمود

با علی هم باب پیمان ها گشود

دشمنان از هیبتش در روزجنگ

زهره می کردند آب و عرصه تنگ

آمده تا آنچه می دانی کند

خدمت از ایران و ایرانی کند

 

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۱:٠٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸۸
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم