چند جمله زیبا

سقراط و جوان

می گویند که جوانی کم شور و شوق نزد سقراط رفت و گفت : ای سقراط بزرگ آمده ام که از خرمن دانش تو خوشه ای برگیرم .

فیلسوف یونانی جوان را به دریا برد ، او را به درون آب کشانید و سرش را 30 ثانیه زیر آب کرد . وقتی که دست خود را بر داشت تا جوان سر از آب برآورد و نفس بکشد ، سقراط از او خواست که آنچه را خواسته بود تکرار کند .

جوان نفس زنان گفت : دانش ، ای مرد بزرگ . سقراط دوباره سرش را زیر آب کرد و این بار چند ثاینه بیشتـر . بعد از چند بار تکرار این عمل ، سقراط پرسید : چه می خواهی ؟

جوان که از نفس افتـاده بود به زحمت گفت : هـوا . هـوا مـی خواهم.

سقراط گفت : بسیار خوب ، هر وقت که نیاز به دانش را به قدر نیاز به هوا احساس کردی ، آن را به دست خواهی آورد .

هیچ چیز جای عشق و علاقه را نمی گیرد . شور و شوق یا عشق و علاقه نیروی اراده را بر می انگیزد . اگر چیزی را از ته دل بخواهید نیروی اراده دستیابی به آن را پیدا خواهید کرد .

تنها راه ایجاد چنان خواسته‌هایی تقویت عشق و علاقه است .

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ٩:٤٧ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم