چند جمله زیبا

 

اگه نباشي نه کار روزگار لنگ مي شه نه اب دريا سنگ ميشه فقط دل من واسط تنگ ميشه